ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Orosz László Egyéni Vállalkozó Internetes szolgáltatásaihoz

1.  A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1  Orosz László Egyéni Vállalkozó (4031 Debrecen, Egressy Béni tér 9. – továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes – a weboldalon közzétett – árlistában és a jelen ÁSZF -ben foglalt feltételek szerint.

1.2  Az Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Jelen ÁSZF-et a szolgáltató a weben, a https://www.civishosting.eu/aszf-2/ cím alatt teszi közzé.

2.  A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,0%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. Évi kiesés maximális időtartalma feletti részre kötbér kérhető melynek mértéke az éves befizetett díj kiesésre eső összege. A kötbér meghatározása naptári évhez kötött.
 • A szolgáltató által működtetett szerver kiszolgálókon található kizárólagos tartományából a felhasználó részére információs tárhelyet biztosít, mely az Internetről szabadon elérhető (webtárhely szolgáltatás).
 • A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
 • A felhasználói szerződés alapján a szolgáltató – domain bejegyzés 3 napos regisztrációs ideje miatt – a nyomtatványok helyes kitöltésétől és megérkezésétől számított, legfeljebb 8 napon belül biztosítja a szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges felhasználó nevet, azonosító kódot, a felhasználói adminisztrációt és a szolgáltatásokat. A szolgáltató kötelezettsége a vállalt szolgáltatás teljesítése a megrendelés szerint. A szerződésszerű teljesítés érdekében részben személyesen, részben távbeszélő kapcsolat útján, részben postai úton részben elektronikus levélben, folyamatos elérhetőséget biztosít.
 • A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve harmadik fél oldali rendszerhez. A technikai támogatás e-mailben, vagy telefonon vehető igénybe a szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeken.
 • A Szolgáltató csak a szerverkörnyezet szakszerű üzemeltetése kapcsán felmerülő problémák esetére nyújt támogatást, a web-programozási, szakmai kérdéskörök nem a Szolgáltató illetőségébe tartoznak.
 • A szolgáltató jogosult a felhasználó részére biztosított, a díj fizetés alapjául szolgáló tárhely tényleges forgalmának megfigyelésére, mérésére és regisztrálására, zárt számítógépes rendszerben.
 • A szolgáltatónak joga van bármikor, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges a felhasználó webtárhelyét másik szerverre áthelyezni. (ez nem számít hibának, nem kérhető kártérítés a szolgáltatótól).
 • A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely szorosan a szolgáltatás ellátásához köthető és amelyről Előfizetőnek a szolgáltatás megrendelésekor tudomása volt, vagy arról a hatályos jogszabályok szerint tájékozódni és Szolgáltatót tájékoztatni volt köteles, valamint ha az Előfizető 6. pontban levő előírásokat megszegi.
 • A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
 • Szolgáltató kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.
 • A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át.
 • Mindkét fél köteles a másik felet legalább 5 nappal előbb értesíteni a szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben való változásról. A szolgáltatás változásait mindkét fél részéről tudomásul vettnek kell tekinteni, amennyiben további 8 napon belül ezzel kapcsolatban ellentétes észrevétel nem érkezik a másik fél részéről.
 • Előfizető nem adhatja tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, kivéve előzetes megállapodás esetén. Ebben az esetben a Viszonteladónak minősített Előfizető teljes felelősséggel tartozik ügyfelei tevékenységeiért is. A Viszonteladó hibájából felróható károk mind a Viszonteladót terhelik, ügyfelei csak felé nyújthatnak be kártérítési igényt.

3.  Az Előfizető jogai és kötelezettségei

 • Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
 • Az Előfizető a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket önmaga számára, a Szolgáltató segítségnyújtása nélkül biztosítja.
 • Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, kiemelten kezelve az Előfizető szerverre történő csatlakozást végző (e-mail címek beállítása és a tárhelyre történő csatlakozás) személyi számítógépeinek vírusvédelemmel történő ellátását. Ellenkező esetben amennyiben az előírásszerűtlen használat harmadik fél jogát sérti, vagy Szolgáltatót harmadik félnek nyújtott szolgáltatásának ellátásban akadályozza Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető a Ptk. szabályai szerinti kárfelelősséggel tartozik.
 • Az Előfizető – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően került teljesítésre. Ebben a körben a felhasználó az esetleges károk megelőzése érdekében a jogosultság megállapítására szolgáló jelszót köteles titokban tartani, s az ezen titoktartás megszegéséből eredő károkat maga köteles viselni. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy a felhasználót terhelő költségekért.
 • Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
 • Az Előfizető nem küldhet hírleveleket a szerverről, csak a Szolgáltató engedélyével. Az engedélyezés feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen olyan hírlevélküldő szoftverrel, mely megfelel az aktuális formai, technikai és biztonsági követelményeknek. A kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a kattintásos leiratkozás lehetőségét és vissza kell olvasni a küldeményben a feliratkozó számítógépének IP-címét.
 • Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott, vagy egyénileg megállapított díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
 • A Szolgáltató – 30 napot meghaladó számlatartozás esetén jogosult korlátozni az ugyanazon Előfizető nevén levő egyéb szolgáltatásokat.
 • A Szolgáltató az Előfizető a szerződés felmondását követően, vagy a 30 napot meghaladó számlatartozás esetén, nem köteles szerverein tárolni az Előfizető tulajdonában levő adatállományokat.
 • Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a szerződés megadásakor megadott e-mail címen, telefonszámon, postai címen veszi fel a kapcsolatot az Előfizetővel.
 • Az Előfizető a tőle elvárható módon köteles a tárhelyen tárolt adatok mennyiségét figyelemmel követni, és az elavult adatait törölni. Előfizető elfogadja, hogy a tárhely maximális kihasználása esetén a szolgáltatás akadozása várható, és az ebből keletkezett károkért a Szolgáltató nem felelős. Ha az Előfizető az elavult adatok törlésével nem tud több helyet felszabadítani, lehetősége van nagyobb tárhely bérlésére, ekkor a foglalandó méret és az eltelt idő figyelembe vételével meghatározható a következő évi díjazás, valamint az aktuális év fennmaradó idejére kiszámolt felár.

4.  Rendelkezésre állás garancia érvényesítése és felelősségvállalás

 • Amennyiben maga a szerver adott hónapon belül több, mint 1%-nál többet nem volt elérhető, a Szolgáltató az adott hónapot teljes mértékben jóváírja, azáltal, hogy erre az időszakra nem számláz, vagy előre kifizetett szolgáltatás esetén a lejárat után + 1 hónapot szolgáltat díjmentesen. Harmadik fél által használt monitorozó szoftver riportjai az érvényesítéshez nem használható, a szerverek ilyen programokkal való külső kompatibilitásának hiánya miatt. Előfizetőnek a rendelkezésre állásra vonatkozó garancia érvényesítéséhez a szolgáltató info@civishosting.eu e-mail címére küldött levélben kell jeleznie panaszát, melyet elbírálva Szolgáltató a vállalt +1 hónapot jóváírja, amennyiben a panasz jogos.
 • A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggésben, bizonyíthatóan neki felróható módon (szándékosan, vagy gondatlanul) a felhasználónak okozott káráért a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok szerinti kártérítési kötelezettséggel tartozik. (maximum a befizetett díj kétszeres értékéig!)
 • Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a számlatartozás miatti szolgáltatás-felfüggesztésből eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért.
 • Mentesül a szolgáltató a felelőség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének a következő menthető okokból nem tud eleget tenni:
 • a felhasználó nem a szolgáltató szerverén felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz.
 • a hozzáférés a felhasználó oldaláról nem a szolgáltató oldalán felmerült működési rendellenesség miatt nem, vagy korlátozottan lehetséges,
 • külső elháríthatatlan ok miatt,
 • a telefon-, bérelt vonali- vagy sávszélesség szolgáltató szolgáltatásának hiánya vagy nem megfelelő volta miatt.

5.  A szolgáltatás díja

 • Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a Szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződésben megadott díjat előre megfizetni.
 • A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott, vagy a személyre szabott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. A szolgáltató mindaddig nem köteles számlázni, ameddig a fizetendő díj nem éri el a bruttó 1000 forintot.
 • A fizetés esedékessége banki átutalással történő fizetés esetén a számla kiállításától számított 8 banki napon belül. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat a Ptk.-ban foglaltak  szerint történik.
 • Tiltások
 • Előfizető a tárhelyen folytatott tevékenységével nem vehet részt sem közvetett, sem közvetlen módon illegális (szerzői és szomszédos jogokat bármilyen mértékben sértő) tartalmak megosztásában, ilyen vagy ilyen jellegű tartalmak közvetítésében.
 • Tilos a Szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.
 • Az Előfizető nem folytathat a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldését, mivel a hatályos, 2001-ben elfogadott elektronikus kereskedelmi törvény tiltja az ilyen irányú tevékenységet. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést folytat, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hírlevél küldési tevékenysége során az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvényesítheti kártérítési igényét bármilyen, a Szolgáltatót ért közvetett, vagy közvetlen kár esetén. Ezen felül, amennyiben a Szolgáltató szervereinek üzembiztonsága az illegális, tömeges hírlevél küldés miatt korlátozásra kerül, így például a törvényt sértő reklámlevél kiküldése miatt a Szolgáltató szervereinek IP-címe nemzetközi tiltólistára kerül, a Szolgáltató rendőrségi büntető feljelentést tehet a Btk. 300/C.§ (1) pontjának megsértése miatt.
 • Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése. Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.
 • Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja.
 • Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása. Valamint tilos e-mail küldés olyan címlistára, amely a gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz; amelyre az előfizetők nem saját akaratukból iratkoztak fel. Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.
 • Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of-service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;
 • Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
 • Tilos olyan – hibás – programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre. Az Előfizető köteles a szerveren elhelyezett kódok (tartalom- és weblapkezelő rendszerek, pl.: Mambo-Joomla, PHP-Nuke, Drupal, stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért. A kárt okozó programot a Szolgáltató jogosult azonnal eltávolítani a szerverről.
 • Tilos 90 másodpercnél hosszabb ideig használni a rendszer erőforrásainak (CPU/memória) több mint 20%-át.
 • Tilos két időzített script-futtatás (cron-job) indítani úgy, hogy közöttük nem telt el minimálisan 15 perc.
 • Nem futtatható IRCD vagy daemons típusú alkalmazásokat.
 • Nem futtatható IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.
 • Nem futtatható bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
 • Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
 • Nem futtathatóak az alábbi oldalak, tartalmak, programok, alkalmazások:
 • Videómegosztó (“youtube-féle”) weboldal
 • Ingyenes játékmegosztó oldalak
 • Topsites, aukciós oldalak
 • IRC Szkriptek/Bots
 • Proxy Szkriptek/Anonymizers
 • Kalóz Szoftverek/Warez
 • Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
 • Online-channel alkalmazásokat, kép-, videó-, hangközvetítést (Online tv, rádió)
 • Spam szkriptek, mail bombers
 • Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
 • Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
 • File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
 • Kereskedelmi jellegű audio streaming
 • Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
 • High-Yield Interest Programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
 • Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
 • Prime Banks Programok
 • Lottó oldalak
 • MUDs/RPGs/PPBGs
 • Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
 • Hackereknek ill. crackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
 • Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalakat
 • Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
 • Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
 • Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com)
 • Nem futtathatóak játékszerverek. (pl.: counter-stritke)
 • Domain regisztráció
 • Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html oldalon található Domain regisztrációs Szabályzatot elfogadja, .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)
 • Az Előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl.: nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
 • A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az igényelt domain név foglaltságát.
 • Előfizető tudomásul veszi,
 • hogy az igények Domain regisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
 • a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszi, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellene indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthet, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
 • a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jár el, és szavatolja, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata más személy jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről önként lemond. A választott név a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisában a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen ellenőrizhető;
 • hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően kell kitölteni, és amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelenti be, az a domain név visszavonását eredményezi;
 • hogy a regisztráció, átregisztráció feltétele a domain regisztrációs díj befizetése, a domain regisztrációs díj befizetése nélkül jelen szerződés érvénytelen, regisztrált domain név meghosszabbításának feltétele a következő éves díj befizetése, a befizetés elmulasztása esetén a regisztrátor jogosult törölni a domain nevet;
 • amennyiben az igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igénylő másik domaint igényelhet;
 • Előfizető – amennyiben a .hu regisztráláshoz nem biztosít aláírt, hiteles dokumentumot – a Szolgáltató részére megbízást adhat a domain Szolgáltató nevére történő bejegyzésére a gyorsabb beregisztrálás érdekében, DE ezzel együtt természetesen a Szolgáltató kötelezi magát az Előfizető jelzése alapján a domain névről történő lemondó nyilatkozat megtételére és annak elküldésére az Előfizető részére. Amennyiben az előzetes várakozás időtartama alatt az Előfizető hivatalos domain igénylőlapot nyújt be a Szolgáltató a domain bejegyzését leállítja és azt az Igénylő nevére újraindítja.
 • A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért és hosszabbításáért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre. Domain regisztráció átlagos átfutási ideje .hu esetén 2-3 munkanap (gyakorlatban 24-48 óra), nemzetközi domain címek esetében 1 munkanap (gyakorlatban 8-12 óra). Ezért amennyiben az Előfizető regisztrációs dokumentumokat nem biztosít, jelezheti, hogy enélkül indítsák a domainját. Átregisztrálási kérelem esetén az Előfizetőnek mindenképpen alá kell írnia az igénylőlapot.
 • Előfizető felszólíthatja a Szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentum beadási kötelezettségnek az Előfizető már eleget tett.
 • A Szolgáltató felé az Előfizetőnek kötelező jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy nem kezdődött el két munkanapon belül.
 • A Szolgáltató jogosult a domain név lejárta előtt 30 nappal, de legkésőbb 15 nappal kiállítani a hosszabbításról szóló számlát, melyet az Előfizető 8 napon belül köteles teljesíteni. Amennyiben a hosszabbítandó számla összege nem érkezik meg legkésőbb a domain név lejárata előtt 3 munkanappal, úgy a Szolgáltató nem köteles a domain nevet meghosszabbítani. A késve befizetett összeget a Szolgáltató vagy visszautalja az Előfizető részére, vagy az Előfizető adminisztrátori díj utólagos díjbekérése mellett kérheti a domain név hosszabbítását is. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben nemzetközi domain név hosszabbításának befizetésével esik késedelembe, úgy a domain név karanténba kerül 60 napra. Ezalatt az idő alatt a domain név nem használható. A karanténból történő kikerülés díja minden esetben az előfizetőt terheli.
 • A Szolgáltató a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az Előfizető részére köteles visszautalni.
 • Domain név tulajdonosváltása esetén egyszeri adminisztrációs díj kerül felszámolásra, melynek díját a Szolgáltató előzetesen ismertet az Előfizetővel.
 • Szerződés módosítása
 • A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről honlapján közzétett hírben és árlistában az Előfizetőt tájékoztatni köteles 30 nappal előtte. Amennyiben Szolgáltató és Előfizető egyedi megrendelési szerződés kötöttek szabott árakkal kölcsönös akaratukkal módosíthatják azt – az első emelt díjszabású számla pénzügyi teljesítése akaratnyilatkozatnak tekintendő -, vagy Szolgáltató 30 napos határidővel felmondhatja a szolgáltatást. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható. Az átmeneti 30 napos időszakban a régi ÁSZF a hatályos, azonban a 30 napon túl külön értesítés nélkül a módosított lép hatályba.
 • A szerződés hatálya
 • A megrendelés előtt a Szolgáltató köteles az Előfizető részére megküldeni az ÁSZF-et, melyet az Előfizető a szolgáltatás megrendelésével elfogadottnak tekint: a szerződés a megrendeléssel automatikusan életbe lép.
 • A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat 1 évig, vagy a megrendeléskor meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
 • A határozott idejű szerződése annak lejáratakor automatikusan további 1 éves időintervallumra meghosszabbodik a határozott idejű szerződési formát megtartva, kivéve ha ennek tilalmáról a határozott idejű szerződés lejárata előtt 30 nappal a szolgáltató felé írásban rendelkezett. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató részére a szerződés lejáratát megelőző 30 nappal kézbesített (átvett/beérkezett) levelével vagy e-mailben (melyről visszaigazolást kap) nem mondja fel a szerződést, ill. ha a felmondást nem szabályszerűen közölte, az előfizetés annak lejártát követő nappal további egy évre automatikusan meghosszabbodik. Az így meghosszabbított szerződésben szereplő jogviszonyt Előfizető és Szolgáltató, mint folytatólagos jogviszonyt kezelik, ugyanakkor elfogadják, hogy a szerződés megújulásának dátumakor érvényes árakkal folyik tovább a szolgáltatás.
 • Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
 • A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
 • A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
 • A Szolgáltató automatikus lemondásnak veszi azt, amennyiben a Szolgáltatáshoz igénybevett domain nevet másik szolgáltatóhoz az Elfizető átregisztrálja és erről előtte nem értesíti a Szolgáltatót. A felmondás nem mentesíti az Ügyfelet a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Szolgáltató részéről, de a Szolgáltató rendes esetben csak rendkívüli felmondással élhet.
 • A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
 • A határozott idejű szerződés megszűnése:
 • magánszemély felhasználó halálával,
 • illetve nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
 • valamint a szolgáltató megszűnésével,
 • továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
 • ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a szolgáltató számára nem teszi lehetővé.
 • A határozott idejű szerződés a határozott idő elteltével.
 • a határozatlan idejű szerződés megszűnése:
 • magánszemély felhasználó halálával,
 • illetve nem magánszemély felhasználó megszűnésével,
 • valamint a szolgáltató megszűnésével,
 • továbbá amennyiben külső elháríthatatlan ok következtében a szolgáltató szolgáltatási egysége, vagy a szolgáltatáshoz szükséges berendezései megsemmisülnek, vagy helyrehozhatatlanul megrongálódnak;
 • ha a szolgáltatótól a hatóság a szolgáltatási engedélyt visszavonja, illetve úgy módosítja, hogy ennek alapján a szolgáltatási szerződés teljesítését a szolgáltató számára nem teszi lehetővé.
 • ha egy kifizetett tárgyév lejárta után az Előfizető a lejelentett elérhetőségek egyikén sem érhető el, valamint a megkeresése után 8 napon belül nem jelentkezik.

10. Adatvédelem

 1. A szerződő felek magukra nézve kötelező erővel ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
 • az 1992. évi LXIII. törvény – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az “Online Privacy Alliance” ajánlásait

11. Vis Major

 1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
 1. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 1. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

12. Egyebek

12.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

12.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

13. A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:                                   Orosz László Egyéni Vállalkozó
A szolgáltató székhelye:                        4031 Debrecen, Egressy Béni tér 9.
A szolgáltató adószáma:                        60896937-1-29
A szolgáltató nyilvántartási száma:  24495085
A szolgáltató telefonszáma:                +36-20/448-5880
A szolgáltató e-mail címe:                     info{kukac}civishosting.eu
A szolgáltató weboldala:                        www.civishosting.eu

Debrecen, 2021. 04. 29.